Home / Archive by Category "Historien"

Archives

NORGES LOKALFORHOLD

Norsk Gamle nettsteder arkiv

2 BEBYGGELSEN. NORGES LOKALFORHOLD indskaaren af Fjerde og Sund, der danne en Mængde Øer; længere med Øst danner den en egen, af Hovedskraaningen uafhsangig Atheldning med det saakaldte Skagerrak og Chñstianiafjorden, ved hvis Kyster der aabne sig videre Sletter, og til hvilke store Elve og Vasdrag have sit Løb gjennem dybe Dale, der under- tiden forene sig og danne større Slette-Egne. Bredderne ai hine Fjerde og Sund, tilligemed de korte opgaaende Dale, Kysterne ud mod Havet og de lavere Øer paa Vestsiden, Dalførerne og Slette-Egnene inde i Landet og ved Kysteme paa ØstsidendannedeDeleafLandet,semereskikkedetilAgerbrugogfølgeligtil Beboelse for eivilisesrede Nationer. De af Naturen mest begunstigede Egne ere de lavere Kyststrøg omkring den nu saakaldte Christianiafjerd og de derfra op- gaaende Dale, der især omkring Mjøsm udvide sig til…

Det norske Folks Historie

Norsk Gamle nettsteder arkiv

FØRSTE AFSNIT Bebyggelsen. 1. Norges gmbiebe og ;shth Forhold. Det norske Folks Historie begynder samtidig med Landets. Medens de fleste andre europæiske Lende heve deres egen Historie, flere Aarhundreder ældre end de Nationen, der nu beboe dem, og medens ikke faa. af disse Nationen’ have en Historie ældre end den Tid, de de Hyttede ind i deres nuværende Fædrelsnd, træde Norge og det norske Folk paa eengsng, samtidigt ud af det forhistoriske Mørke; og ligeseelidt som Historien melder om Begivenheder, forefsldne paa. Norges Grund før Nordmændenes Ankomst, ligesaalidt veed den af Nordmænd at sige førend den finder dem bosatte i Norge. Norge har ingen historisk Til- værelse uden ved Nordmændene, og Nordmændene ingen uden ved Norge. Dette Forhold, der ej kan sndet end tiltale Nationalfølelsen,…