Home / Historien / Det norske Folks Historie

Det norske Folks Historie

Norsk Gamle nettsteder arkiv

FØRSTE AFSNIT

Bebyggelsen.

1. Norges gmbiebe og ;shth Forhold.

Det norske Folks Historie begynder samtidig med Landets. Medens de fleste
andre europæiske Lende heve deres egen Historie, flere Aarhundreder ældre end
de Nationen, der nu beboe dem, og medens ikke faa. af disse Nationen’ have en
Historie ældre end den Tid, de de Hyttede ind i deres nuværende Fædrelsnd,
træde Norge og det norske Folk paa eengsng, samtidigt ud af det forhistoriske
Mørke; og ligeseelidt som Historien melder om Begivenheder, forefsldne paa.
Norges Grund før Nordmændenes Ankomst, ligesaalidt veed den af Nordmænd
at sige førend den finder dem bosatte i Norge. Norge har ingen historisk Til-
værelse uden ved Nordmændene, og Nordmændene ingen uden ved Norge. Dette
Forhold, der ej kan sndet end tiltale Nationalfølelsen, skyldes ikke ene og alene
den Omstændighed, at Norge og dets Beboere saa sildigt bleve bekjendte for
Europas mere dannede Nationen Det er en ligefrem Følge demf, at Norge, eller
dets væsentligste Deel, Dalene og de lavere Egne, ikke var bebygget førend vore
Forbedre vandrede ind. Thi at der oppe paa. Fjeldsletterne minskes vandrede
nogle Finner eller Lepper med deres Rssnhjorder, kan man ikke kalde nogen
Bebyggelse. Ogsaa. Navnet Norge, oprindelig Norörvegr, d. e. du: nordlige Vej,
siden Norbvegr, Norvegr, Noregr, knytter sig til Nordmændene og tilhører deres
Sprog. Før Nordmssndenes Tid kan Norge med god Grand siges at heve været navn-
løst, thi om det end er sandsynligt, et det Land, Pytheas kaldte We, var Norge
eller m Deel sf Norge, saa betegner dette Navn dog kun noget Markt og Ubekjendt,
ogvidner allerbedst om, at det,indhylletiDunkelhed, endnuikketilhørteHistorien.

Norge indbefatter den til Nordsøen og det vestlige Ocean stødende Deel sf
den store nordiske eller skandinaviske Halve. Denne bestser i Vest og Nordvest
af en eneste, sammenhengende Fjeldflade, der skraaner langsomt af mod Øster-
søen, og derfor nærmere denne danner lave, frugtbare Sletter af betydelig Ud-
strækning. Den største Deel af Skrasningen og Slettemo udgjøre nu Sverige;
den vestlige Fjeldflwde derimod Norge. Men Fjeldfladen er paa Vestsiden dybt